[allianz_ubezbiepecznia_wroclaw_logo.jpg] Grażyna Kościukiewicz - Ubezpieczenia Allianz Wrocław napisz e-mail Ubezpieczenia dla Firm - Majątkowe i Osobowe Ubezpieczenia Turystyczne Ubezpieczenia Emerytalne OKE+IKE Ubezpieczenia Mieszkań Ubezpieczenia Komunikacyjne Ubezpieczenia na Życie
AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do współpracy osoby z doświadczeniem rynku ubezpieczeniowego i finansowego. Osobom bez doświadczenia gwarantujemy szkolenia licencyjne.

Prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV na nasz adres

KONTAKT

UWAGA! Nowy adres:
Grażyna Kościukiewicz
ul. Prusa 44
50-319 Wrocław

Tel. +48 501 456 464

[grazyna_kosciukiewicz.jpg] - Ubezpieczenia Allianz Wrocław

PPE - Pracowniczy Program Emerytalny z funduszami inwestycyjnymi
Ubezpieczenie, możliwość oszczędzania na emeryturę i atrakcyjny program motywacyjny (zapewniający zwolnienia w składce do ZUS).

Pracowniczy Program Emerytalny z TFI Allianz ma charakter czysto inwestycyjny, cała składka inwestowana jest na poczet przyszłej emerytury.

Pracowniczy Program Emerytalny jest formą gromadzenia oszczędności na przyszłą emeryturę w ramach III filaru. Zasady tworzenia i funkcjonowania Pracowniczych Programów Emerytalnych reguluje Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004.

Intencją ustawodawcy było stworzenie dodatkowego systemu gromadzenia oszczędności dla pracowników z przeznaczeniem na przyszłość – w tym po przejściu na emeryturę. Istotą oszczędzania w ramach III filaru jest uzupełnienie przyszłych wypłat emerytur z ZUS i OFE które jak wiadomo nie zabezpieczą należycie przyszłości obecnych pracujących.

Zachętą do tworzenia PPE jest korzystanie z ulg podatkowych i w ramach składki do ZUS przez pracodawcę i pracownika oraz elastyczne zasady finansowania.
Jakie są zalety PPE z funduszami inwestycyjnymi Allianz?
 • Pracowniczy Program Emerytalny z TFI Allianz ma charakter czysto inwestycyjny, cała składka inwestowana jest na poczet przyszłej emerytury.
 • niskie koszty funkcjonowania PPE (niskie opłaty) potencjalnie wysoka stopa zwrotu z inwestycji
 • możliwość dostosowania rodzaju inwestycji w zależności od wieku uczestnika i indywidualnych preferencji inwestycyjnych
 • możliwość przenoszenia środków zapisanych na rachunku uczestnika między poszczególnymi subfunduszami
 • dochody osiągane przez uczestników programu z inwestycji w ramach PPE oraz wypłata środków dokonana na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych w razie jego śmierci są wolne od podatku
 • dziedziczenie zgromadzonych środków

Jakie są korzyści dla pracodawcy decydującego się na utworzenie PPE?
 • zwiększenie atrakcyjności systemu wynagrodzeń w oczach pracowników
 • zwiększenie konkurencyjności systemu płac na rynku pracy (utrzymanie obecnych i rekrutacja nowych pracowników).
 • zwolnienie składki podstawowej z obciążeń na rzecz ZUS (do 7% wynagrodzenia brutto pracownika)
 • składka wpłacana do programu przez pracodawcę może być zaliczana w całości w koszty uzyskania przychodu spółki
Nota prawna
Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat manipulacyjnych. Wymagane prawem informacje, w tym opis czynników ryzyka i tabela opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym i w skrócie prospektu informacyjnego dostępnych na stronie www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie, oraz u dystrybutorów. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, rządy państw członkowskich Unii Europejskiej takich jak: Niemcy, Francja, Anglia, Włochy, Hiszpania, Luksemburg, Węgry oraz rząd jednego z następujących państw należących do OECD: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Australia, Japonia, Kanada, Turcja oraz jedną z następujących międzynarodowych instytucji finansowych: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Bank Centralny (EBC).
Jak kupić ubezpieczenie?
To ubezpieczenie można kupić za pośrednictwem Agenta. Aby się z nim skontaktować wystarczy:
 • zadzwonić pod numer telefonu +48 501 456 464 i umówić się na spotkanie
 • wypełnić formularz, a agent otrzyma powiadomienie i nawiąże kontakt, by umówić się na spotkanie
Od Agenta możesz oczekiwać fachowej wiedzy i porady w kwestii ubezpieczeń oraz wybranych produktów finansowych.
Grażyna Kościukiewicz - Ubezpieczenia Allianz Wrocław

consultech.com.pl